پليس مصر می گويد يکی از مظنونين اصلی در بمب گذاری های اخير در بندر شرم الشيخ را کشته است.

 به گفته يک مقام پليس، " محمد صالح فوليافيل" در تيراندازی با پليس در نزديک شهر " سوئز" از پای در آمد و همسر او مجروح شد.

مظنون به اتهام دست داشتن در حملات مشابه در اکتبر گذشته در شهرک ييلاقی " طابا" نيز غيابأ محاکمه می شود.

در انفجار های روز ۲۳ ژوئيه در شرم الشيخ، دست کم ۶۴  تن کشته شدند.