ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، با وحيد رهبانی هنرمکند و فيلمساز ايرانی مقيم کانادا آينده هنر فيلمسازی و تئاتر در ايران را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.