در اين قسمت از برنامه نهاد رياست جمهوری و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا خبرنکار بخش فارسی صدای آمريکا به رياست جمهوری پرزيدنت هری ترومن پرداخته و به بررسی دستآوردهای وی از جمله پايه گذاری سازمان ملل و طرح مارشال پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.