با توجه به ادامه توجهات جهانی به وضعيت اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی و اينک بستری در تهران خانم شيوا نظر آهاری دبير کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آخرين اخبار مربوط به وضعيت آقای گنجی را مورد بررسی قرار می دهد.