پليس بريتانيا انجام عمليلاتی توام  با  توقيف  را در غرب لندن، در ارتباط با بمب گذاريهای نافرجام هفته گذشته در شبکه حمل و نقل عمومی لندن تائيد کرده است.

 سخنگوی پليس لندن حاضر نشد در باره  گزارشهای حاکی از توقيف  دو نفر   و  بستن  يکی از  شلوغ ترين ايستگاههای متروی شهر  وارد جزئيات  شود ،  اما  به صدای آمريکا گفت ماموران بخشی کوچک از محله " ناتينگ هيل " را محاصره، و راههای منتهی به آن را بسته اند.

شاهدان ميگويند ديده اند که ماموران با مردی که داخل يک ساختمان بود صحبت ميکنند و از او ميخواهند که خارج شود .

صداهائی شبيه انفجار يا شليک گلوله نيز شنيده شده است.

پيشتر  کميسير  پليس  گفته  بود که  برای  پيدا کردن  سه  فراری   مورد ظّن  در  بمب گذاريهای نافرجام  بيست و يکم  ژوئيه ،  تمامی  امکانات  را بکار خواهد گرفت.

   ياسين  حسن عمر، يکی از افراد مورد ظّن فعلا در  بازداشت  است و  پليس  نه نفر ديگر را نيز  در ارتباط با تحقيقات  جاری   در توقيف نگاهداشته است.