اين قسمت از برنامه علمی راديو صدای امريکا به آخرين گزارشها در مورد فضاپيمای ديسکاوری اختصاص دارد که آنرا از زبان حامد می شنويد.