ارتش جمهوريخواه ايرلند اعلام کرده است مبارزه مسلّحانه با حکمرانی بريتانيا را کنار ميگذارد و هدف های خود را از راههای صلح آميز دنبال خواهد کرد.

 اين گروه ممنوعه با انتشار اعلاميه ای گفت از امروز عمليات مسلحانه را متوقف ميکند، و از شبه نظاميان خود خواسته است سراغ برنامه های سياسی و دموکراتيک صلح آميز بروند.

 تونی بلر نخست وزير بريتانيا ضمن استقبال از اين اقدام، آن را گامی مهم  و بی سابقه  در تاريخ اخير ايرلند شمالی ناميد.

کاخ سفيد ميگويد  پرزيدنت بوش نيز از اين خبر استقبال کرده است .

گری آدامز، رهبر شاخه  سياسی ارتش  جمهوريخواه ايرلند، موسوم  به شين فين ميگويد تصميم امروز به احيای روند  صلح کمک خواهد کرد.

 ارتش جمهوريخواه ايرلند ميگويد معتقد است که مبارزه مسلّحانه اش عملی مشروع و برحقّ بوده است، اما برای رسيدن به هدف پايان دادن به حکمرانی بريتانيا بر ايرلند شمالی، و الحاق آن به ايرلند، راههای جايگزين نيز وجود دارد.

 ارتش جمهوريخواه ايرلند مسئول کشته شدن قريب هجده هزار نفر طی سه دهه گذشته شناخته ميشود.