دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا روند عمومی سياست جمهوری اسلامی را، بويژه در پرتو پرونده اکبر گنجی زندانی سياسی و نحوه عملکرد حکومت اسلامی، مورد بررسی قرار می دهد.