وزارت امورخارجه آمريکا می گويد گفتگوهای شش جانبه درباره برچيدن برنامه سلاح های اتمی کره شمالی که روزسه شنبه ازسرگرفته شد، " آغازخوبی" داشت.

 شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اظهارداشت واشنگتن، بنای کار را برپيشرفت درچهارمين دورگفتگوها و اميد انجام گفتگوهائی درآينده قرارداده است.

 درهمين حال کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد روزسه شنبه با انتشاربيانيه ای، ازسرگيری گفتگوهای شش جانبه را درپکن، پس ازمتجاوز از يک سال وقفه، ستود.

 کره شمالی درآغازگفتگوها اعلام کرد آماده است در راه برچيدن سلاح های اتمی شبه جزيره کره همکاری کند. نمايندگان کره شمالی و آمريکا به دنبال جلسه افتتاحيه گفتگوها، ديدارکم نظيری با يکديگربه عمل آوردند که منابع می گويند دست کم يک ساعت به طول انجاميد.

 شرکت کنندگان دراجلاس پکن را نمايندگان کره شمالی، کره جنوبی، آمريکا، چين، ژاپن و روسيه تشکيل می دهند.