خبرنگاران بخش فارسی صدای آمريکا با شرکت کنندگان تجمع ديروز در مقابل دانشگاه تهران، منجمله خانم محمدی مادر اکبر و منوچهر، گفتگو کردند. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.