آريل شارون نخست وزير اسرائيل قول داده است چنانچه ستيزه گران فلسطينی بخواهند به حملاتی در هنگام و يا بعد از خروج اسرائيل از باريکه غزه دست بزنند تدابير جديد و شديدی را بر عليه آنان بکار خواهد برد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.