تب و تاب انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور آينده ايران کمی افول کرده است اما روزنامه فرانکفورتر آلگماينه در مورد اوضاع سياسی و اجتمائی ايران مقاله ای به چاپ رسانده که نسرين مهدوی خبرنگار صدای آمريکا در آلمان چکيده ای از آنرا برای شما بازگو می کند: