مقامات مصر با اعلام تاريخ برگزاری انتخابات رياست جمهوری آن کشور در اولين چهارشنبه سپتامبر، موجی از اعتراض و نارضا يتی در ميان اوپوزيسيون و کانديداها به وجود آورده اند. نازی بگلری خبرنگار صدای آمريکا در نيويورک، گزارشی در اين زمينه دارد که می شنويد: