مقامات بريتانيا ميگويند پليس به مردی در يک ايستگاه متروی لندن تيراندازی کرده است . مقامات هنوز در باره جزئيات اين تيراندازی که يک روز پس از چهار انفجار کوچک در شبکه حمل و نقل عمومی لندن رخ داد توضيحی نداده اند. اما وسائل ارتباط جمعی  بريتانيا از مردی که هدف گلوله پليس قرار گرفت، و بنا به گزارش آنها کشته شد، به عنوان يک مظنون در بمب گذار انتحاری ياد کرده اند.