مقامات ارشد سازمان امنيت و همکاري اروپا، براهميت مطبوعات آزاد در جمهوری آذربايجان تأکيد گذاشته اند.

روز پنحشنبه، ميکلوس هرازتی نماينده سازمان امنيت و همکاری اروپا، به همه کسانی که جهت تحکيم آزادی بيان دراين جمهوری سابق شوروی ياری رسانده اند، تبريک گفت.

آقای هرزاتی در سخنرانی خود در مراسمی که يک صد و سی امين سالگرد روز ملی مطبوعات را جشن ميگرفت، گزارشی درباره آزادی بيان در کشور ارائه کرد. اين گزارش به ذکر پيشرفت های مثبت پرداخته، اما هشدار ميدهد که آزادی مطبوعات شکننده است، ودر صورت عدم تعهد به حمايت آن، ميتواند از بين برود.

آقای هرزاتی گفت که آذربايجان بايد قانون در مورد آزادی اطلاعات به تصويب برساند، و ايستگاه تلويزيون دولتی را در اختيار مردم بگذارد.