در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی گفتگويی دارد با آقای داريوش همايون، فعال سياسی، نويسنده و تحليل گر مسائل سياسی ايران. در اين برنامه موضوع حقوق بشر و وضعيت نگران کننده زندانيان سياسی ايران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

 بخش دوم اين بحث با حضور دکتر صادق زيبا کلام، چشم انداز کابينه آقای احمدی نژاد مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.