منوچهر محمدی دانشجوی زندانی ده روز است که که در اعتصاب غذا بسر می برد. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با محمد محمدی، پدر منوچهر و اکبر، وضعيت سلامت منوچهر را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.