دکتر ابراهيم بی پروا، با دکتر حسن ماسالی، فعال سياسی موضوع انتخابات رياست جمهوری تحت حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.