ابراهيم الجعفری نخست وزير عراق به تهران رفته است.

 دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی در پاسخ بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، به بررسی اين سفر پرداخته است: