در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی  گفتگويی دارد با دکتر عليرضا حقيقی، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی ايران. در اين برنامه چشم انداز کابينه آقای احمدی نژاد مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

بخش دوم اين بحث با حضور دکتر عليرضا حقيقی، وضعيت اکبر گنجی و ساير زندانيان سياسی ايران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.