ارتش هند می گويد نيروهای آن در نبردی مسلحانه پنج ستيزه گر مسلمان را کشتند.

به گفته يک سخنگوی ارتش، نبرد شامگاه سه شنبه در نزديک خط کنترل ، که کشمير را بين هند و پاکستان تقسيم می کند، و پس از آن در گرفت که گروه بزرگی از شورشيان مسلمان از خط گذشتند و وارد بخش هندی کشمير شدند.

در زدوخوردی جداگانه در امتداد خط، سربازان هند دو رخنه گر ديگر را کشتند. و در سه درگيری در شمال و جنوب سرينگر، چهار شورشی و يک سرباز کشته شدند.

هند پاکستان را به دادن پول و اسلحه به شورشيان مسلمان در کشمير متهم می کند.