يک سياستمدار ارشد بريتانيا، برمه را يکی از سرکوبگرترين رژيم ها در جهان ناميده است. " ليام فاکس" روز پنجشنبه در گفت و گو با روزنامه نگاران خارجی ارتش برمه را به آزار گروه های قومی گوناگون در کشور متهم کرد.

سخنگوی ارشد حزب محافظه کار در امور خارجی، همچنين اين موضوع را که آيا برمه صلاحيت احراز رياست ادواری اتحاديه کشورهای جنوب شرقی آسيا در سال آينده را دارد يانه، زير سئوال کشيد.

او گفت رژيم برمه برای هدف های اتحاديه در پيشبرد صلح و ثبات در منطقه از طريق رعايت عدالت و حکومت قانون، احترامی قائل نيست.