مقامات مسابقات دوچرخه سواری تور فرانسه، يوژنی پتروف دوچرخه سوار روس را بخاطر رد شدن در آزمايشات دوپينگ ، قبل از آغاز مرحله دهم مسابقات در روز سه شنبه، از شرکت در مسابقات محروم کردند.

اين دوچرخه سوار تيم لمپری، در ميان ۳۳ دوچرخه سواری بود که سه شنبه صبح، از طرف مقامات مسئول مسابقات تور فرانسه از آنان آزمايش خون بعمل آمده بود. برگزار کنندگان مسابقات اظهار ميدارند، همه آزمايش شدگان بجز پتروف، اجازه يافته اند به شرکت در مسابقات ادامه دهند، اما ذکر نکردند که يافته های غيرعادی در آزمايش خون پتروف چه چيز بوده است.

علاوه بر تيم لمپری که پتروف عضو آن است، تيمهای CSC ، AG2R و تيم ديسکاوری چانل تيم لنس آرمسترانگ مدافع جام قهرمانی نيز آزمايش شدند.

پتروف که در مکان ۴۵ رده بندی کل مسابقات قرار داشت، اولين نفر در سال جاری است که از دور مسابقات تور فرانسه، بخاطر دوپينگ کردن، حذف ميشود.

اتحاديه بين المللی دوچرخه سواران بطور متناوب، دوچرخه سواران را در طی سه هفته مسابقات آزمايش ميکند، و از شرکت هر دوچرخه سواری که يافته های غير عادی در آزمايشات نشان دهد، جلوگيری ميکند.