در اعتراض به پايمال شدن حقوق آقای اکبر گنجی زندانی سياسی و ساير زندانيان سياسی ايران فراخوانی یزاس گردهمآيی در مقابل دانشگاه تهران توسط گزوه ها و سازمان های سياسی منتشر شد. آقای علی اکبر موسوی خوئينی دبير کل سازمان تحکيم وحدت و نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد اين گردهمآيی توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.