شورشيان مائوئيست نپال از سازمان ملل متحد درخواست کرده اند به حل مناقشه جدائی خواهانه در کشور کمک کند.

 اين درخواست را " پراچاندا" – رهبر مائوئيست - روز دوشنبه در جريان ديداری با " اخضر ابراهيمی" – فرستاده ويژه کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد – به نپال مطرح ساخت و گفت مائوئيست ها آماده هستند با سازمان ملل متحد مذاکره کنند.

 او همچنين برای زيرفشار گذاشتن " گيانندرا" پادشاه نپال ، که روز اول فوريه قدرت مطلق را به دست گرفت، درخواست کرد با احزاب سياسی اصلی کشور به گفت و گو بنشيند. اخضر ابراهيمی، که روز يکشنبه وارد کاتماندو شد، قرار است پيش از بازگشت به نيويورک در روز ۱۵ ژوئيه، با پادشاه، مقامات ارشد دولت و رهبران احزاب سياسی ملاقات کند.