جک استرا وزيرامورخارجه بريتانيا می گويد انفجارهای روزپنجشنبه درلندن که ۳۷ نفر را کشت و۷۰۰ نفر را مجروح ساخت، صفت مشخصه القاعده را دربردارد.

 آقای استرا اين نظر را به هنگام سرپرستی موقت اجلاس رهبران گروه هشت ابرازداشت که درجريان آن تونی بلرنخست وزيربريتانيا برای رسيدگی به وضعيت به لندن رفته بود. آقای بلرمتعاقبا به اجلاس بازگشت.

 بمب گذاری های تروريست ها، سه ايستگاه مترو درلندن و يک اتوبوس دوطبقه را درساعت های پررفت وآمد مردم دربامداد روزپنجشنبه درهم کوبيد.

 مقامات مجری قانون دربريتانيا و آمريکا اعلام کردند که پليس بخش هائی ازدستگاه های تنظيم وقت را درميان آوارپيدا کرده است.

 گروهی که خود را سازمان سری القاعده دراروپا می نامد، با انتشاربيانيه ای دريک جايگاه عربی دراينترنت، مسئوليت خود را درقبال حملات اعلام کرد. اصالت بيانيه هنوزمورد تأييد قرارنگرفته است.

 آقای بلرگفت جنايتکاران اين عمل را " به نام اسلام" انجام دادند، اما بيشترمسلمانان جهان چنين عملياتی را محکوم می کنند. آقای بلرعهد کرد که جنايتکاران را تحويل عدالت دهد وگفت بريتانيا مرعوب چنين عملياتی نخواهد شد.