ژنرال ارشد آمريکا در عراق ميگويد ضرورت بهبود در امنيت ديپلوماتهای خارجی در عراق ضرورتی فوری است .

ژنرال ويليام وبستر گفت نيروهای ائتلاف از طرحهای دولت عراق برای حراست از ديپلوماتهای خارجی حمايت خواهند کرد اما ابتکار و عمل بعهده نيروهای عراقی است.

 ژنرال وبستر يک روز پس از آنکه القاعده عراق با انتشار يک اعلاميه اينترنتی گفت سفير مصر در عراق را کشته است ، با خبرنگاران صحبت ميکرد.

ژنرال وبستر گفت ايهاب الشريف سفير مصر پيدا نشده است اما دولت مصر مرگ او را تائيد کرده است.