در بحث پنجشنبه شب خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با دکتر عليرضا حقيقی، جامعه شناس و  محقق و مدرس علوم سياسی مقيم کانادا، موضوع انتخابات رياست جمهوری و طيف های موثر در انتخاب آقای محمود احمدی نژاد  را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.