اکبر گنجی وارد بيست و هفتمين روز اعتصاب غذای خود شد. خانم شيرين عبادی وکيل مدافع وی وضعيت موکل خود را نامناسب توصيف کرده است. خانم الهه هيکس فعال حقوق بشر می گويد سازمان های طرفدار حقوق بشر، سازمان ملل متحد و آمريکا نسبت به وضعيت آقای گنجی ابراز نگرانی کرده اند. با اين حال آنها از مسئله اعتصاب غذا حمايت نمی کنند زيرا نوعی اعمال خشونت است. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.