دادگاهی در مصر محاکمه کانديدای ارشد رياست جمهوری را تا اواخر سپتامبر به تاخير انداخته است .

اين تاخير که روز چهارشنبه در قاهره اعلام شد، به " ايمان نور" – کانديدای حزب اوپوزيسيون " َغد"- اجازه می دهد در پيشاپيش انتخابات، که قرار است در اوائل سپتامبر برگزار شود، عليه حسنی مبارک رئيس جمهوری فعلی مبارزه کند.

اين اقدام پس از آن صورت می گيرد که يک متهم ديگر پرونده، " ايمان اسماعيل حسن"، از دولت خواست از وی حفاظت کند و گفت پليس او را برای ارتباط دادن " ايمان نور" به جعل و تقلب زير فشار گذاشت. قاضی هنوز در مورد درخواست اسماعيل حسن حکمی صادر نکرده است.

آقای نور، منتقد اصلی حسنی مبارک، خود را بی گناه دانسته است. او و شش نفر ديگر به جعل امضا، که برای ثبت حزب " غد" لازم است، متهم هستند.