دولت سودان ودوگروه شورشی قول داده اند جنگ دوساله درمنطقه دارفوردرغرب سودان را پايان دهند.

 نمايندگان طرف های درگير روزسه شنبه توافق هائی را که دراصول به عمل آمده بود، درنيجريه امضا کردند. توافق ها، چگونگی گفتگوهای آينده صلح را زيرنظراتحاديه آفريقا تعيين می کند.

 مقامات اتحاديه آفريقا می گويند دوربعدی گفتگوها روز۲۴ ماه اوت آينده آغازخواهد شد. تازه ترين قرارداد بين طرف های متخاصم، خواستار راه حلی برای مشکلات مربوط به پناهندگان وامنيت شده است، اما فاقد جزئيات مربوط به پيشنهادات مطروحه دراين زمينه است.

 درهمين حال يک مقام بلند پايه آمريکائی با وجود کاهش خشونت دردارفور، نسبت به شرايط انسانی درمنطقه ابرازنگرانی کرده است. رابرت زوليک قائم مقام وزيرامورخارجه آمريکا می گويد شرايط بهداشتی دردارفورکه زد وخوردهای جاری درآن باعث آواره شدن بيش از۲ ميليون نفرشده است، همچنان يک نگرانی عمده به شمارمی رود. قراراست آقای زوليک ظرف همين هفته ازدارفور وخرطوم پايتخت سودان ديدارکند.