خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با خانم معصومه شفيعی، همسر اکبر گنجی زندانی سياسی در حال اعتصاب غذا، ، وضعيت سلامت وی را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.