خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای امير طاهری، روزنامه نگار و تحليلگر ساکن لندن پيرامون موضع اروپا دررابطه با ايران پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.