در لندن محاکمه ابو حمزه المصری، روحانی افراطی مسلمان آغاز شده است، او با چندين اتهام، از جمله دامن زدن به نفرت نژادی، تشويق کشتن يهوديان و ديگر غير مسلمانان و داشتن نوارهای تهديد کننده و يک سند تروريستی روبرو است.

دادستان های بريتانيا اواخر سال گذشته ابو حمزه را دستگير کردند و درخواست آمريکا را برای اخراج او و تحويل به واشنگتن به اتهامات تروريستی نپذيرفتند. مقامات آمريکائی ابو حمزه را به کمک به گروگانگيری در يمن در سال ۱۹۹۸ و کوشش برای تاسيس يک اردوگاه آموزشی تروريستی در ايالت اورگون، در شمال غربی آمريکا متهم می کنند.

 او در جريان جنگ با نيروهای شوروی در افغانستان، هر دو دست و يک چشم خود را از دست داد.