تاريخ معاصر سينما و تأتر ايران نام و ياد هنرمندان را بدون دخالت دولت ها ثبت می کند و پراکندگی و يا حذف و غيبت هنرمندان از زادگاهشان ،  در اصل کارشان خللی وارد نخواهد کرد.

فرزانه تائيدی در مصاحبه با محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس  ، گوشه ای از ناگفته های زندگی خود را مطرح ساخته است.