آلبرتو گونزالس وزير دادگستري آمريکا در يک ديدار غيرمنتظره وارد بغداد شد تا حمايت خود را از دولت عراق نشان دهد.

 وزير دادگستري آمريکا تحت تدابير شديد امنيتي با سربازان آمريکايي و مقامات عراقي ملاقات کرد.

 خبرنگاراني که همراه آقاي گونزالس به عراق سفر کرده اند ميگويند هدف وي از اين سفر، که در آستانه روز استقلال آمريکا انجام گرفته است، ابراز پشتيباني از تعهدات دولت عراق نسبت به استقرار دموکراسي در آن کشور است، که به رغم ادامه حملات مرگبار ستيزه جويان در حال تکوين است.