ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه ميزبانی رهبران فرانسه و آلمان را در کالينگرادِ محصور در دريای بالتيک برای مذاکراتی که هدف آن تحکيم مناسبات روسيه و اتحاديه اروپاست بر عهده گرفته است.

 مقامات کرملين ميگويند آقای پوتين، ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه و گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان همچنين در باره برنامه اتمی ايران، جنگ عراق و اصلاحات در سازمان ملل متحد تبادل نظر خواهند کرد.

ليتونی و لسهتان دو عضو اتحاديه اروپا که با کالينگراد هم مرز اند از اينکه مسکو آنها را به اجلاس امروز دعوت نکرده است ناراضی اند.

 اجلاس امروز با هفتصد و پنجاهمين سال ايجاد کالينگراد مصادف است.

روز شنبه، رهبران هشتاد و نه قلمرو ناحيه ای روسيه در مراسمی که مسکو برای تاکيد به تعهد خود برای عمران و توسعه ناحيه محصور کالينگراد ترتيب داده بود شرکت کردند.

اين شهر را شواليه های آلمانی در سال ۱۲۵۵ بوجود آوردند و آن را کوئينزبرگ ناميدند . اما شوروی سابق پس از گسترش قلمرو خود در پايان جنگ جهانی دوم شهر را کالينگراد ناميد.