رامين کامران محقق در دانشگاه سوربن است و تمام کتابها و تحقيقات ا و دباره وضعيت سياسی و اجتمائی ايران است. در پی اعلام نتايج انتخابات و تفسير هائی که به دنبال آن آمد   از آقای کامران پر سيديم: نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران را چگونه تحليل می کنيد؟