با انتخاب محمود احمدی نژاد رئيس جمهور آينده جمهوری اسلامی ايران، نقش وی د ر  ماجرای گروگان گيری سفارت آمريکا در تهران هر روز گسترده تر می شود و اخيرا نيز يکی ا ز نمايندگان حزب سبز اتريش به نقش وی در ترور رهبران کرد و از جمله عبد الرحمان قاسم لو در شهر وين اشاره کرده است.

 دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس دانمارک در گفتگو با نسرين مهدوی خبرنگار صدای آمريکا، به شرايط بين المللی که در آينده ممکن است با سفر آقای احمدی نژاد به خارج از ايران صورت گيرد پاسخ می گويد: