در شهر ادينبورگ در اسکالتلند، پليس برای مقابله با يک راه پيمائی و گردهمائی که قرار است بامداد امروز ( شنبه) آغاز شود، آماده می شود.

 کار گران موانع و راه بندان هائی برقرار کرده اند و برخی از مغلزه داران مرکز ادينبورگ، پنجره های دکان های خود را تخته کوب کرده اند.

 انتظار می رود در راه پيمائی و گردهمائی ، که زير عنوان "فقر را به تاريخ بسپاريد" برگزار می شود، بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر شرکت کنند. برخی از معترضين روز جمعه وارد شدند و در خارج شهر اردو زدند. برگزار کنندگان گردهمائی می گويند تظاهر کنندگان خواهان بخشودگی بدهی های کشورهای فقير، تجارت عادلانه و افزايش کمک بين المللی به آنها خواهند شد. آنها اميدوار هستند بر نتيجه اجلاس رهبران گروه هشتگانه کشورهای صنعتی، که روز چهارشنبه تشکيل می شود، تاثير بگذارند.