دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، آينده سياسی رقبای انتخاباتی آقای احمد نژاد رئيس جمهور منتخب ايران و بويژه آينده سياسی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای مهدی کروبی را مورد بررسی قرار می دهد.