پرزيدنت بوش از برنامه کمک های آمريکا به آفريقا دفاع کرد و گفت اين کمک ها به گونه عمده ای افزايش خواهد يافت.

 پرزيدنت بوش وعده داده است ميزان کمک های آمريکا به آفريقا را ظرف پنج سال آينده دو برابر کند.

پرزيدنت بوش طی اظهاراتی برای صدای آمريکا و چند خبرگزاری ديگر در واشنگتن در روزپنجشنبه، گفت دولت وی ميزان کمک به آفريقا را تاکنون سه برابر کرده است.

مقامات کاخ سفيد می گويند رئيس جمهوری پيشنهاد کرده است کمک های آمريکا به آفريقا از چهار ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۴ ، به هشت ميليارد و ۶۰۰ ميليون  دلار در سال ۲۰۱۰ افزايش يابد.

پرزيدنت بوش اين اظهارات را در آستانه اجلاس هفته آينده کشورهای صنعتی گروه هشت که قرار است عمران قاره آفريقا را عمدتا مورد توجه قراردهد، به عمل آورد.

پرزيدنت بوش همچنين اظهار داشت برنامه کمک های آمريکا به آفريقا، مشتمل برکمک های زيرخواهد بود.

ادامه کمک برای مبارزه با بيماری ايدز، يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برای مبارزه با مالاريا و ۴۰۰ ميليون دلار برای کمک به برنامه آموزش دختران درآفريقا.

 آقای بلرهفته آينده ميزبانی اجلاس کشورهای گروه هشت را که مشتمل برکشورهای عمده صنعتی جهان هستند، برعهده خواهد داشت. در اين اجلاس، عمران قاره آفريقا عمدتا مورد توجه قرار خواهد گرفت.