مقامات برنامه عذائی سازمان ملل متحد از ربوده شدن يک کشتی حامل کمک های غذائی برای سوماليائی های آسيب ديده در سونامی، و به گروگان گرفته شدن خدمه کشتی خبر داده اند.

اين سازمان امروز با انتشار اعلاميه ای گفت حمله دزدان دريائی به کشتی، که حامل هشتصد و پنجاه تن برنج اهدائی ژاپن و آلمان بود، اوايل هفته در آبهای ساحلی سومالی انجام گرفت.

 دزدان دريائی خدمه ده نفره کشتی را نيز به گروگان گرفته و آنها را با خود برده اند.

 برنامه غذائی سازمان ملل متحد از رهبران محلی و قبايل برای نجات خدمه کشتی و پس گرفتن کشتی و بار آن درخواست کمک کرده اند. مقامات بندری ميگويند دزدی دريائی در سواحل سومالی متداول و رايج شده است.