در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی  گفتگويی دارد با آقای علی کشتگر و ابولحسن بنی صدر. در اين برنامه سوابق دکتر محمود احمدی نژاد  مورد  بحث و بررسی قرار می گيرد.

بخش دوم اين بحث با حضور دکتر يوسف مولائی، وکيل آقای اکبر گنجی و دکتر عبدالکريم لاهيجی انجام می شود.  در اين بخش وضعيت سلامت آقای گنجی و کنفرانس بروکسل در رابطه با حقوق بشر مورد  بحث و بررسی قرار می گيرد.