سازمان بهداشت جهانی می گويد به هدف خود درمورد دريافت داروهای ضد ويروس آچ آی وی برای سه ميليون تن ازقربانيان تهيدست اين ويروس درکشورهای درحال پيشرفت تا پايان سال جاری نخواهد رسيد.

 سازمان بهداشت جهانی درگزارش خود که روزچهارشنبه منتشرشد، می گويد از زمان اجرای برنامه برای درمان بيماران مبتلا به ايدز در دسامبر سال ۲۰۰۳، بيش ازيک ميليون نفر داروی لازم را دريافت داشته اند.

 سازمان بهداشت جهانی خواستار ۱۸ ميليارد دلاراعتباراضافی برای دستيابی به هدف خود تا پايان سال آينده شده است. به گفته مديربرنامه، فقدان افراد آموزش ديده برای دارو رسانی، موانعی دراجرای برنامه به وجود آورده است.

 مقامات سازمان ملل متحد می گويند شش ميليون و ۵۰۰ هزارنفردر ۴۹ کشورجهان نيازبه درمان دارند. درمان، گسترش ويروس اچ آی وی را که باعث ايدزمی شود، آهسته می کند، با اين حال برای خود بيماری ايدزهنوزدرمانی وجود ندارد.