آريل شارون نخست وزير اسرائيل به نيروهای امنيتی دستور داده است برای بازداشتن فعالان دست راستی از بستن راه ها در جريان يک اعتراض جمعی ، تمام اقدامات لازم را به عمل آورند.

آقای شارون روز چهارشنبه در جلسه کابينه امنيتی خود گفت او اجازه نخواهد داد دسته های مخالف طرح خروج از غزه ، کشور را مختل کنند. شارون اين موضوع را در حالی عنوان کرد که مخالفان خروج، روی بزرگراهی در نزديکی فرودگاه بين المللی اسرائيل، ميخ ريختند و نفت پاشيدند.

پيشتر، سربازان اسرائيل در جنوب غزه، گروه کوچکی از يهوديان را از يک مجتمع ساختمانی غير قانونی بيرون کردند. اين اقدام، يهوديان را به خشم آورد و آنها با سنگ ساکنان فلسطينی را هدف گرفتند. دست کم سه نفر زخمی شدند.

دادستان اسرائيل گفت تاکنون ۳۰۰ کيفر خواست عليه کسانی که در راه بندان ها ی اخير شرکت داشتند، صادر شده است.