سخنان پرزيدنت بوش در باره عراق با واکنش های متفاوتی از سوی دولتها و مردم عادی عراق روبرو شده است.

دولت محافظه کار استراليا، که حدود ۹۰۰ سرباز در عراق دارد، می گويد با نظر پرزيدنت بوش که فداکاری ها و از خود گذشتگی ها برای برقراری دمکراسی و آزادی در عراق ارزشمند است، موافق است. اما فرانسه، که با حمله آمريکا به عراق به شدت مخالف بود، روز چهارشنبه تاکيد کرد که عراقی ها بايد از حاکميت کامل برخوردار شوند.

پرزيدنت بوش حاضر نشده است زمانی برای خروج نيروهای آمريکا تعيين کند. عراقی هائی که در بغداد با آنها مصاحبه شد گفتند انتظار دارند نيروهای آمريکا برای مدتی طولانی در عراق بمانند، اما در اين باره که آيا حضور آمريکا به کشور آنها کمک می کند يا صدمه می زند، اختلاف نظر داشتند.

خبرگزاری آسوسيتد پرس به نقل از يک عضو ُکرد پارلمان عراق می گويد دلمشغولی مردم عراق با نيازهای امنيتی و احتياجات اوليه، زياد تر از آن است که بتوانند به گفته های آقای بوش توجه کنند.

در لندن، سخنرانی رئيس جمهوری آمريکا با انتقاد شديد مخالفان جنگ در عراق روبرو شد. " لين جونز" قانونگزار عضو حزب کارگر گفت هرکوششی برای ارتباط دادن جنگ به حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر، " ياوه گوئی " است.

و " جرج گالو وی" عضو پارلمان، که به دليل انتقاد از جنگ از حزب کارگر اخراج شد، گفت گروه های افراطی در عراق نتيجه جنگ هستند، نه دليل آن .