خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا با آقای حسين محمديان، رئيس هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايی سردشت ، بمباران شيميايی سردشت و شهرهای کردستان عراق را  مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.