دبير کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در سخنانی به مناسبات شصتمين سالگرد تاسيس اين مجمع جهانی، از رهبران جهان خواست از هدف های او برای توسعه پشتيبانی کنند و گفت ” درماندگی بی معنای انسان نبايد جائی در جهان ما داشته باشد."

 او پيشتر در بيانيه ای گفت سازمان ملل متحد در زدودن بيماری، حفظ صلح، برگزاری انتخابات، و کمک به قربانيان بلايای طبيعی در سراسر جهان موفق بوده است.

 آقای عنان با اين حال ياد آور شد که سازمان ملل شکست هائی نيز داشته است، و از جمله به ناتوانی آن در جلوگيری از نسل کشی در رواندا در سال ١٩٩٤ اشاره کرد. او گفت سازمان ملل با تهديد ها و فرصت های جديدی روبرو است، کشورهای عضو را به کوشش برای گسترش توسعه، پيشبرد حقوق بشر و امنيت فراخواند و گفت در هيچ زمانی در تاريخ سازمان ملل متحد، تا به اين حد به گرفتن تصميمات شجاعانه نياز نبوده است.