در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی  گفتگويی دارد با دکتر صادق زيبا کلام ، استاد علوم سياسی دانشگاه، و آقای اکبر عطری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت. در اين برنامه دور دوم انتخابات رياست جمهوری ايران مورد  بحث و بررسی قرار می گيرد.

 

بخش دوم اين بحث با حضور دکتر سهراب زنگنه، دبير کل حزب پان ايرانيست و دکتر جلال جلالی زاده نماينده مردم سنندج در مجلس ششم انجام می شود.